Årsberetning 2019

Velkommen til årsberetning for Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

I det følgende kan du læse om indsatsområder, projekter, aktiviteter, udgivelser, konferencer og meget mere.

Fælles for det hele er, at det kendetegner arbejdet i PS! i 2019.

Sammen med engagerede samarbejdspartnere stod Dansk Selskab for Patientsikkerhed i 2019 bag en række prioriterede indsatser i sundhedsvæsenet. I regioner, kommuner – og på tværs af sektorer. Alle indsatser med det overordnede formål at forbedre patientsikkerheden. Og alle med afsæt i den strategiske ramme, bestyrelsen har vedtaget, og som omkredser hele PS!’ arbejde. Årsberetningen giver et overblik.

Hent den samlede årsberetning som pdf 

Forord: Forbedringstankegangen har vakt noget

Her på vej ind i det nye årti må man konstatere, at alle taler om patientsikkerhed. Samtidig står det klart, at PS! – i kraft af sine bestyrelsesorganisationer – gør noget ved den.

Sådan skriver formand Karin Friis Bach og direktør Inge Kristensen i det fælles forord til årsberetningen.

Interview: "Det har vakt noget i organisationen, som er sundt"

Et samarbejde mellem PS!mprove og Hvidovre Kommunes Center for Sundhed og Ældre har medført en række positive effekter for både borgere, medarbejdere og ledelse.

Læs interview med Nicolai Kjems, centerchef for Sundhed og Ældre i Hvidovre Kommune, Casper Mortensen, leder for genoptrænings- og rehabiliteringsområdet, og Tanja Gyldengren, risikomanager.

Indsatsområder, projekter, aktiviteter

Sammen med engagerede samarbejdspartnere står Dansk Selskab for Patientsikkerhed bag en række prioriterede indsatser i sundhedsvæsenet. I regioner, kommuner – og på tværs af sektorer.

Alle har det overordnede formål at forbedre patientsikkerheden. Og alle passer ind i den strategiske ramme, bestyrelsen har vedtaget, og som omkredser hele PS!’ arbejde.

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er aktiv på mange andre måder – udover projekterne. PS! arrangerer konferencer, studieture, seminarer og workshops, og organisationens medarbejdere stiller deres viden og kompetencer til rådighed i mange forskellige både danske og internationale sammenhænge, bl.a. som oplægsholdere og værter for danske og internationale delegationer.

Læs om indsatsområder, projekter og aktiviteter i 2019 (pdf)

Medarbejdernes højdepunkter

”Med Sikkert Seniorliv har vi fået nogle andre spillere på banen fra civilsamfundet. Selvom målgruppen har været anderledes, har vi set, at vi stadig har kunnet bruge de metoder, vi ved, der virker – som fx Forbedringsmodellen. Jeg husker særligt en afprøvning fra Faaborg-Midtfyn Kommune, hvor frivillige har arbejdet med at variere bordopstillingen fra gang til gang for at undgå klikedannelse til fællesspisning. Sikkert Seniorliv har vist, at mange små tiltag kan have en positiv effekt på sigt, og de erfaringer har vi forsøgt at bringe med videre i Ernæringsprojektet.”

– Bodil Elgaard Andersen, chefkonsulent og projektleder på Sikkert Seniorliv og Ernæringsprojektet i regi af I sikre hænder

Billede

PS!mprove

PS!mprove er en virksomhed udsprunget af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. PS!mprove fremmer arbejdet med og bidrager til at opbygge kapacitet i  forbedringsarbejde og forbedringsledelse.

Målet er at forbedre og fastholde patientsikkerhed og kvalitet af ydelser til borgere,
hovedsageligt indenfor social- og sundhedsområdet. PS!mprove arbejder primært indenfor uddannelser, kapacitetsopbygning og projektledelse/facilitering.

Der blev for 2019 sat en række mål for de forskellige typer PS!mproves ydelser. Ved udgangen af året er alle mål opfyldt.

Læs om PS!mproves aktiviteter i 2019 (pdf)

Medieaktiviteter

Viden og kommunikation udgør et af PS!’ grundlæggende fokusområder. Det er en del af Selskabets strategi at både indsamle og sprede dansk og international viden, erfaringer og idéer på tværs af sundhedsvæsenet og i den brede offentlighed.

Udgivelser 2019

Viden og kommunikation udgør et af fokusområderne i strategien. Følgende udgivelser har i 2019 bidraget til denne del af strategien.

Tidlig opsporing og forebyggelse hos ældre

Erfaringskatalog fra I sikre hænder. I kataloget præsenteres erfaringer fra kommunerne Sønderborg og Frederiksberg omkring både arbejdsgange og nogle ...

Metodekatalog – metoder til patientsikkerhedsanalyser

Katalog er udarbejdet af Region Hovedstaden i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Det indeholder beskrivelser af en række metoder til a...

Klar til samtalen – afrapportering og anbefalinger

Afslutningsrapport fra projektet Klar til samtalen. Rapporten fortæller om arbejdet med de to projekter under Klar til samtalen på henholdvis sygehuse...

Patientsikkerhed på de sundhedsfaglige uddannelser 2019

2019. Kortlægning af patientsikkerhed på de danske sundhedsfaglige uddannelser. Udarbejdet af Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP). I...

Veje til bedre diagnoser

Veje til bedre diagnoser. Hvor tit sker der fejl? Hvor går det galt? Og hvad kan der gøres ved det? Rapport. Patienterstatningen og Dansk Selskab f...

Vigtige og trendsættende udgivelser internationalt

Vi har udvalgt fem internationale udgivelser, som vi mener, har haft stor betydning for patientsikkerhed internationalt – og i Danmark. Heriblandt en bog af Mark Britnell (billedet), som var keynote på Konference om patientsikkerhed i det sammenhængende sundhedsvæsen.

 

Nyhedsbreve i 2019

Der er udsendt 11 ordinære nyhedsbreve fra PS! Nyhedsbrevet har godt 2.500 modtagere. Åbningsraten ligger typisk på 30-40 %, og klikraten på 20-40 %.

Der er udsendt fire numre af ”Fagligt Nyt”, der har knap 500 modtagere, en åbningsrate på typisk over 50 % og en klikrate på 40-60 %.

Der er udsendt otte nyhedsbreve med godt 1.300 modtagere i forbindelse med projektet I sikre hænder.

I forbindelse med en ny indsats omkring ernæring i forbindelse med projektet I sikre hænder, er oprettet et nyhedsbrev, Ernæringsnyt, med knap 200 modtagere. Målgruppen er forbedringsteams i de involverede kommuner.  Nyhedsbrevet har været udsendt ugentligt fra august 2019 og frem.

Tilmeld dig Selskabets nyhedsbreve

Medarbejdernes højdepunkter

”Med projektet OP Flow i Region Midtjylland har vi set, hvad det betyder, at der er massiv opbakning fra både ledelsen og klinikerne til at arbejde med sådan et komplekst emne, som flow er, alt sammen med udgangspunkt i patientens behov. Det har været fedt at være en del af og mærke medarbejdernes begejstring, efterhånden som resultaterne er begyndt at vise sig.”

– Arjen Peter Stoop, chefkonsulent

International Forum, København 2020, planlægning og lancering

International Forum on Quality & Safety in Healthcare er den centrale internationale konference for kvalitet, forbedrings- og patientsikkerhedsarbejde.

Igennem mange år har Dansk Selskab for Patientsikkerhed været en aktiv deltager ved International Forum, ligesom Selskabet har arbejdet for, at konferencen skulle komme til Danmark. Det sker i 2020, og en stor del af det forberedende arbejde op til konferencen fandt sted i 2019.

Læs mere om planlægning og lancering af International Forum

Baggrund for ny Grundfortælling

I 2019 fik Dansk Selskab for Patientsikkerhed en ny grundfortælling. Ny strategi, ny bestyrelse, ny ledelse og et patientsikkerhedsbegreb i stadig udvikling kaldte på et fornyet narrativ. Formål: En klar fælles forståelse af vores arbejde med  patientsikkerhed. Samtidig har vi lagt vægt på en proces, hvor alle involverede har oplevet medindflydelse og medansvar.

Selvom grundfortællingen i udpræget grad har tjent et internt formål, er det samtidig meningen, at den skal figurere på Selskabets hjemmeside og dermed fungere som et både internt og eksternt referencepunkt.

Den nye grundfortælling er grundlæggende bygget op omkring Selskabets strategi og de fokusområder, bestyrelsen har defineret: Vi arbejder for patientsikkerhed igennem ”personcentrering og tryghed”, ”sammenhæng” og ”pålidelighed og effektivitet”, og vi arbejder for det via ”forbedringsmetoder” og ”viden og kommunikation”.

Mellemrubrikkerne/overskrifterne i fortællingen er enslydende med PS!’ fokusområder, som de er beskrevet i strategien.

Grundfortællingen er resultatet af en grundig og længerevarende proces, hvor alle medarbejdere har været løbende involveret via medarbejderdage, workshops og onsdagsmøder. Fra begyndelsen har der været to ufravigelige dogmer:

1) Udgangspunktet er den af bestyrelsen vedtagne strategi.
2) Alle, der har været med i processen, skal stå bag det endelige resultat.

Se Grundfortælling for PS!

Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Bestyrelsen for PS!

Dansk Selskab for Patientsikkerhed er stiftet af fremtrædende aktører i det danske sundhedsvæsen. Det er disse organisationer, der står bag os, og som gennem PS!’ virke understøtter arbejdet med at fremme patientsikkerheden.

Se vores bestyrelsesmedlemmer og de organisationer, de repræsenterer

Patientsikkerhedsrådet

Patientsikkerhedsrådet arbejder for at forebygge fejl og skader samt udbrede viden om patientsikkerhed i det danske sundhedsvæsen. Rådet er nedsat af Dansk Selskab for Patientsikkerhed og skal fungere som et uafhængigt rådgivende organ for Selskabets bestyrelse. Rådet består af 30 medlemmer og en suppleant.

Se medlemmerne af Patientsikkerhedsrådet

Ressourcer

I 2019 blev Dansk Selskab for Patientsikkerheds drift hovedsageligt finansieret af Danske Regioner og regionerne, KL og kommunerne, medlemskontingenter, indtægter fra konferencer samt administrative bidrag fra projekter. Selskabets projekter er desuden finansieret af bidrag fra puljer og fonde, herunder fra Sundhedsministeriet, Helsefonden og TrygFonden.

PS!mprove er et ApS ejet 100 % af Dansk Selskab for Patientsikkerhed. PS!mprove driver kursus- og konsulentvirksomhed. Overskuddet går ubeskåret til finansiering af almennyttige aktiviteter i Selskabet.

Generalforsamling

Dansk Selskab for Patientsikkerheds ordinære generalforsamling for 2019 blev afholdt den 8. april.

Medlemskab

Medlemskabet af Dansk Selskab for Patientsikkerhed er enten på individuel eller kollektiv basis. Det vil sig, at både enkeltpersoner, organisationer og virksomheder med interesse for patientsikkerhed kan være medlemmer. I 2019 havde PS! i alt 131 medlemmer, fordelt på 56 individuelle og 75 kollektive medlemmer.