Gladsaxe Kommune

Gladsaxe Kommune er en mellemstor kommune med 70.000 indbyggere og 5 plejecentre med i alt ca. 550 pladser og dertil 67 midlertidige pladser. Kommunen har længe haft et særligt fokus på den palliative indsats og deltog blandt andet i 2014-15 i Socialstyrelsens projekt: “Palliativ pleje i plejeboliger – livskvalitet til det sidste” med plejecentrene Bakkegården og Rosenlund. Man har et særligt fokus på personcentreret omsorg og arbejder blandt andet efter Tom Kitwoods metoder.

Seniorcenter Bakkegården, Bagsværd

På Seniorcenter Bakkegården er der 107 pladser til demente borgere og 110 ansatte.

I Gladsaxe Kommune har centrene deres egne sygeplejersker. Plejen varetages derudover hovedsageligt af soscial- og sundhedsassistenter og -hjælpere, og desuden er der ansat terapeuter, demenskoordinator, oplevelsesmager, musikterapeut, teknisk personale og køkkenpersonale. Alle ansatte betragtes som en del af plejen. Centret godkendes i 2019 som Eden-hjem.

I perioden 1. juli 2017 til 30. juni 2018 var der blandt de 27, der døde, en fjerdedel, der døde på sygehus, og tre fjerdedele, der døde hjemme på centret. Man vil gerne undgå nogle af disse indlæggelser, og man håber, det vil blive en konsekvens af et større fokus på at få taget de afklarende samtaler.

I kommunen har man i 2016 udarbejdet en model for samarbejdet mellem de praktiserende læger og personalet på plejecentrene. Modellen baserer sig til dels på en tilsvarende model fra Frederiksberg Kommune. Der er enighed om, at modellen især fungerer godt, der hvor der er ansat plejehjemslæge. Bakkegården har længe ønsket at få en plejehjemslæge, da samarbejdet med de mange forskellige praktiserende læger er kompliceret – blandt andet i forhold til fravalg af livsforlængende behandling. I 2018 har centret fået ansat en plejehjemslæge for ca. 1/3 af beboerne.

Kommunen har en meget grundig instruks om fravalg af livsforlængende behandling, som omhandler de fleste aspekter af, hvordan man forholder sig til borgerens sidste levetid, og Bakkegården har hertil en række lokale arbejdsgange, hvor man konkretiserer den kommunale retningslinje.

Efter en workshop i projektet med personalerepræsentanter fra alle afsnit på Bakkegården og et efterfølgende arbejdsmøde med ledelsen blev der lavet et indsatsdiagram, og der blev prioriteret en række indsatser.

Systematik i arbejdsgangene

I forbindelse med projektet har Bakkegården sat et nyt og skærpet fokus på arbejdsgangene – blandt andet gennem en arbejdsgruppe med centerlederen, udviklingssygeplejersken og to assistenter, der har opdateret alle de lokale retningslinjer.

Samarbejdet med de pårørende

Ved workshoppen blev det fremhævet, at samarbejdet med de pårørende er helt centralt – ikke mindst fordi der er tale om demente beboere, som ofte ikke selv er i stand til at tage afgørende beslutninger. Det blev derfor udpeget som et særligt indsatsområde at “få de pårørende bedre med ombord”.

Med det mål afholdtes i efteråret 2018 en totimers workshop på Bakkegården, hvor to konsulenter fra Dansk Selskab for Patientsikkerhed interviewede 4 pårørende til beboere på centret over tre temaer: “Hvornår er det rette tidspunkt for en samtale om, hvordan den sidste tid skal leves?”, “Hvordan hjælper personalet, når der er uenighed i familien?” og “Hvilke ritualer er hensigtsmæssige, når vore kære dør på Bakkegården?”

Der blev holdt for- og eftermøde med en gruppe ledere og medarbejdere fra centret, som også deltog under interviewene, men uden taleret – kun lytteret.

Pårørendeworkshoppen var særdeles givtig for centret, og man har blandt andet nu indført en rutine, hvor man ved indflytningssamtalen annoncerer, at man ved en opfølgningssamtale efter tre måneder vil tage en samtale om stillingtagen til livsforlængende behandling. Dette var et tydeligt ønske fra de pårørende.

Styr på juraen

Herudover var der som alle andre steder i projektet et udtalt behov for en mere sikker udlægning og forståelse af juraen på området.

Spredning til resten af kommunen

Der er planlagt opfølgende møder blandt andet for alle sygeplejersker i kommunen og for de øvrige centerledere, ligesom projektet også vil blive præsenteret for det kommunalt-lægelige udvalg.

Kontakt

Kontaktperson på Bakkegården:

Centerleder Mette Thoms, mettho@gladsaxe.dk

Kontaktperson i kommunen:

Chef for sundhed og rehabilitering Herle Klifoth, sofhek@gladsaxe.dk

Samarbejde

I Gladsaxe Kommune har vi fra projektet været på besøg flere gange. Vi indledte med møder med ledelsen af sundhed og rehabilitering og efterfølgende et møde på Bakkegården med centerleder, kvalitetssygeplejersken og ledere og medarbejdere fra centrets afdelinger.

Senere afholdt vi workshop med en stor gruppe af medarbejderne fulgt op af et arbejdsmøde med ledelsen.
Efterfølgende har vi holdt personalemøde med alle ansatte, ledet workshop med pårørende og givet sparring til den lokale arbejdsgruppe, der har arbejdet med arbejdsgangene på centret.

Det var også intentionen, at projektet skulle involveres i en indsats i forhold til de midlertidige pladser, men det er i denne omgang ikke blevet til noget på grund af en række organisatoriske ændringer.