Stevns Kommune

Stevns Kommune er en af landets mindre kommuner med kort afstand fra de udførende i ældreområdet til det øverste administrative niveau. Stevns Kommune har med deltagelsen i projektet ‘Borgernes ønsker til den sidste levetid – Klar til samtalen’ ønsket at sætte fokus på, hvordan man sikrer borgerne den bedste afslutning på livet.

Plejecenter Egehaven

Plejecenter Egehaven har 40 lejligheder. Der er sygeplejerske fast tilknyttet centret. Herudover er der ansat 40 social- og sundhedsassistenter og -hjælpere.

I projektet har vi som i de andre kommuner sammen med ledelsen af ældreområdet og plejecentret gennemgået kommunens og plejecentrets politikker og rutiner i forhold til borgernes sidste levetid.

På baggrund af denne opsamling gennemførtes en workshop med medarbejderne på plejecentret og et arbejdsgruppemøde med ledelsen af ældreområdet. Dagen resulterede i et indsatsdiagram, der opsummerer alle de områder, der blev peget på som vigtige at arbejde med for at forbedre indsatsen.

Herudover var der som alle andre steder i projektet et udtalt behov for en mere sikker udlægning og forståelse af juraen på området.

Efterfølgende har man i Stevns Kommune og på Plejecenter Egehaven prioriteret at arbejde med følgende:

Tættere lægetilknytning

I begyndelsen af 2018 var der tilknyttet mange forskellige læger til plejehjemmets beboere, men i projektperioden er det lykkedes at få samlet næsten alle beboere hos en af de lokale praktiserende læger. Lægen kommer på besøg hver torsdag eftermiddag og arbejder tæt sammen med sygeplejersken. Der er endnu ikke indgået en egentlig plejehjemslægeaftale.

Rutiner omkring dødsfald

Der var enighed om, at der var for lidt ensartethed omkring, hvordan man håndterede selve situationen omkring døden i forhold til beboeren, men især i forhold til de pårørende. Nu er der etableret en rutine inklusive en ‘morskasse’, hvor der findes alle de ting, der anvendes, når døden er indtrådt.

Folder om den sidste tid

Der er også produceret en folder, der på nænsom vis fortæller om, hvordan de allersidste dage og timer af livet typisk forløber. Folderen skal støtte de pårørende i deres samvær med borgeren i tiden omkring selve døden.

Den sidste tid som rutinemæssig del af indflytningssamtalen

Hvor man tidligere har nærmet sig samtalen om ønsker til den sidste tid forsigtigt og indirekte, har man nu besluttet, at den altid skal være en del af indflytningssamtalen. Ikke sådan at den skal ‘tvinges ned i halsen’ på beboer og pårørende, men sådan at man stille og ordentligt får spurgt ind til, om den ny beboer har gjort sig tanker om, hvordan den sidste del af livet skal forløbe – herunder tanker eller beslutninger om livsforlængende behandling og genoplivningsforsøg ved hjertestop.

På den måde får man straks registreret og reageret på, hvis beboeren allerede har taget stilling, og man får gjort klart over for de beboere og familier, der ikke har forholdt sig, at man på plejecentret er åben over for sådanne samtaler. Personalet får her også mulighed for at få fortalt, at man – hvis der ikke foreligger et lægenotat om fravalg af fx genoplivningsforsøg ved hjertestop – da er forpligtet til at starte genoplivningsforsøg, uanset om sandsynligheden for et godt behandlingsresultat måtte være ringe.

Plejecentret vil allerede i det materiale, der udleveres ved den første kontakt med beboer og pårørende før indflytning på Plejecenter Egehaven, gøre opmærksom på, at man vil tage emnet op ved indflytningssamtalen. Hermed får beboer og pårørende mulighed for at få talt om det i forvejen, hvis de ikke allerede har gjort det.

Proceduren er i øvrigt samtidig blevet besluttet på alle kommunens plejecentre.

Folder til borgere og pårørende: “Snak om døden – og lev livet”

Plejecenter Egehaven har bedt Dansk Selskab for Patientsikkerhed om hjælp til at udvikle en folder, som man kan give borgerne og de pårørende med henblik på, at de selv får taget samtalen om døden.

Folderen testes nu på Egehaven med henblik på tilretning og udgivelse i bredere sammenhæng, idet den helst skal kunne bruges i både kommunalt og sygehus regi.

Kontakt

Kontaktperson på Plejecenter Egehaven:

Centerleder Dorthe Kelfast, DortheDa@stevns.dk

Samarbejde

I Stevns Kommune har vi fra projektet været på en del besøg.

Vi indledte med møder med ledelsen i Center for Sundhed og Omsorg på kommunekontoret i Hårlev og efterfølgende besøg på Plejecenter Egehaven.

Her interviewede vi centerlederen, sygeplejersken og en række frontlinjemedarbejdere, ligesom vi orienterede om projektet på et personalemøde. Vi fik også lejlighed til at møde en pårørenderepræsentant.

Senere afholdt vi workshop med en stor gruppe af medarbejderne fulgt op af et arbejdsmøde med den lokale og centrale ledelse.

Efterfølgende har projektet været konsulenter på flere af ovennævnte udviklingsprojekter, og i den forbindelse er det blevet til en del besøg på Egehaven.