Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling

“Vi valgte at leve livet, fordi vi vidste, at døden var nær.” – Pårørende til afdød KOL-patient

Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling (LIA) på Nordsjællands Hospital (NOH) har primært været med i projektet på grund af deres CAPTAIN-projekt.

CAPTAIN handler blandt andet om at forholde sig til de mest syge KOL-patienters sidste tid og tale med dem om behandlingsniveauet – herunder om afståelse fra fx genoplivning ved hjertestop.

CAPTAIN har i det hele taget omorganiseret arbejdet med denne patientgruppe, således at den løbende kontakt nu er behovsstyret baseret på patientinvolvering, tilgængelighed og kontinuitet – og primært sker gennem en fast og dermed velkendt kontaktsygeplejerske, med hvem man også aftaler lægekontroller og øvrige former for kontakt.

Ved den rutinemæssige, årlige lægesamtale, som holdes med den faste kontaktsygeplejeske og den patientansvarlige læge, er en ACP (advance care planning) samtale en del af rutinen, hvor man bl.a. taler om patientens ønsker til behandlingen – og herunder aftaler om genoplivningsbehandling.

I forbindelse med CAPTAIN-projektet er det lykkedes at få Styrelsen for Patientsikkerhed til at acceptere et pilotprojekt, hvor aftaler om afståelse fra genoplivningsforsøg registreres på et dokument, der opbevares i patientens hjem, og som deles med egen læge og præhospitalet – således, at uønskede genoplivningsforsøg og dermed overbehandling kan undgås.

Nøglepersoner i CAPTAIN har deltaget i arbejdet med Dansk Lungemedicinsk Selskabs “Fælles planlægning af behandlingsmål”, som er en ganske praktisk orienteret vejledning til sundhedspersonalet om, hvordan sådanne samtaler kan planlægges og gennemføres. Der er tale om en meget flot introduktion til de vanskelige eller nødvendige samtaler, og den kan sagtens bruges i andre specialer.

På NOH arbejder man også med mortalitetsreview, hvor alle dødsfald på sygehuset gennemgås. Det har traditionelt været en øvelse, der fokuserer på, om der har været fejl og mangler i behandlingen, men her ser man også på, om man har taget samtaler med patienterne om behandlingsniveauet.

På sygehuset arbejdes der nu via et ledelsesinitiativ på at få de forskellige initiativer til at hænge sammen og skabe spredning af de gode idéer på tværs af hele sygehuset.

Kontakt

Kontaktperson i afdelingen:

Kvalitetssygeplejerske Marie Lavesen, marie.lavesen.karlsson@regionh.dk

Samarbejde

‘Klar til samtalen – I god tid’ har i projektperioden arbejdet sammen med Nordsjællands Hospital og Lunge- og Infektionsmedicinsk Afdeling gennem:

  • Møder med hospitalsledelsen og afdelingsledelsen.
  • Heldagsmøde med afdelingen herunder: Projektlederen, afdelingsledelsen, CAPTAIN-sygeplejersker, repræsentanter for patienter og pårørende.
  • Opfølgningsmøder.
  • Inddragelse af pårørenderepræsentant i formidlingsarbejdet i forhold til andre sygehuse i projektet og til offentligheden.
  • Møde med mortalitetsreviewteams fra ‘de patientsikre sygehuse’ (NOH, Sygehus Lillebælt, Regionshospital Horsens, NSR sygehuse, Regionshospital Nordjylland + Næstved Sygehus).