Odense Universitetshospital

Odense Universitetshospital er et af landets største sygehuse, og arbejdet med patientinvolvering har mange energicentre rundt omkring på sygehuset. Ledelsen på sygehuset pegede blandt andet på Hæmatologisk Afdeling X som mulig projektdeltager, og valget faldt på dem, da vi gerne ville have hæmatologien repræsenteret.

Hæmatologisk Afdeling X

”Samtalen kan godt være ”en rød opgave” – meget høj prioritet.” – Sygeplejerske

”Man skal ikke gribe samtalen an – nogle gange skal man bare være der.” – Hospitalspræsten

Afdeling X har gennem lang tid forud for Klar til samtalen-projektet været meget optaget af at sætte patienten i fokus. Blandt andet har man arbejdet sammen med to kommunikationseksperter om det, hvilket resulterede i, at man fik udviklet materialet: “7 sikre veje til at inddrage patienten”.

I hæmatologien behandler man ofte med kemoterapi meget længe, selv om helbredelse ikke er mulig. Kemoterapi er i mange tilfælde livsforlængende, men selv i den allersidste del af livet kan kemoterapi anvendes, da det i andre doser har en lindrende effekt.

På Hæmatologisk Afdeling X arbejder man målrettet på at udvikle den palliative del af behandling og herunder på at tale direkte med patienter og pårørende om sygdommens udvikling – også om situationen, når behandlingen overgår til udelukkende at rette sig mod at opnå maksimal livskvalitet den sidste levetid.

I et nyt strategidokument fra afdelingen skriver man således i indledningen:

“Vi arbejder tværfagligt med fokus på den enkelte patients individuelle sygdomsforløb og mulighed for helbredelse. Når helbredelse ikke er muligt, sørger vi for, at patienter og pårørende får en levetid med så stor livskvalitet som overhovedet muligt.”

Afdelingen har sit eget tværfaglige palliationsudvalg med deltagelse fra sengeafdelinger og ambulatorium, og udvalget understøtter udviklingen af ovenstående strategi blandt andet gennem ugentlige tværfaglige konferencer, månedlig fælles konference med sygehusets palliative team og udarbejdelse af arbejdsgange.

Fx holder man i afdelingen løbende statussamtaler med patienter og pårørende, hvor ønsker til behandling drøftes, og der forventningsafstemmes. Der holdes hvert år kurser med tidligere hospicesygeplejerske Rita Nielsen om “Kommunikation i palliation”, som udbydes til alle.

Der arrangeres ture til kapellet som et tværfagligt tilbud, og som noget ganske særligt har man efter amerikansk forlæg (Angels Kit) udviklet en ‘Englepakke’ beregnet på den terminale patient og familien. Pakken indeholder en unik glasengel til at hænge op på stuen, massageolie og læbebalsam sammen med en folder til de pårørende om, hvordan døden typisk forløber: “De sidste døgn…”.

Sammen med hospitalspræsten afholder afdelingen tre gange årligt en aften for pårørende til patienter, der er døde for mindst en måned siden. Der spilles stille musik, og præsten holder et lille oplæg om sorg. Der er efterfølgende mulighed for at tænde et lys i hospitalskirken og tale med medarbejdere fra afdelingen om tabet.

Som noget nyt udvikledes i projektperioden en lokal version af det amerikanske “Death over Dinner”. Her blev det til “Middagssnak om døden i Afdeling X”. Udgangspunktet er, at man bliver bedre til at forholde sig til andres forestående død, hvis man kan tale om sin egen og sine nærmestes dødelighed. Afdelingen inviterede på en god middag ude i byen, og projektlederen fra Klar til samtalen faciliterede her en proces, hvor der blev talt om det palliative arbejde i afdelingen med udgangspunkt i samtaler medarbejderne imellem om personlige oplevelser med og tanker om døden.

Afdelingen deltager også i Sygehus Lillebælts POLST-projekt (Patient Og Lægebeslutninger for den Sidste Tid). Et PhD-projekt, hvor man afprøver en fordanskning af et amerikansk skema til samtaler og beslutninger om den sidste tid.

Afdelingen har udviklet en del orienteringsmateriale til patienterne – herunder fx “Til dig, der skal starte medicinsk kræftbehandling på Hæmatologisk Afdeling X”.

Afdelingsledelsen understøtter et tæt samarbejde med de pårørende, og man udvikler aktuelt på et materiale til personalet til støtte herfor.

Kontakt

Kontaktperson i Hæmatologisk Afdeling X:

Konstitueret oversygeplejerske Ditte Naundrup Therkildsen, ditte.therkildsen@rsyd.dk

Samarbejde

Klar til samtalen-projektet indledte arbejdet i Hæmatologisk Afdeling X med et møde med afdelingsledelsen og en af sygehusets lægelige direktører.

Efterfølgende var vi fra projektet på heldagsbesøg i afdelingen, hvor vi orienterede om projektet på morgenkonference og deltog i stuegang på de to sengeafsnit.

Efterfølgende var der møde med medlemmer af den tværfaglige palliationsgruppe og med læger og plejepersonale fra sengeafdelinger og ambulatorium.

Vi har deltaget i pårørendeaften sammen med hospitalspræsten, fire personalerepræsentanter og pårørende til flere afdøde patienter.

Endelig har vi sammen med afdelingen udviklet ‘Middagssnak om døden’-konceptet og afviklet to middagssamtaler.