Regionshospitalet Nordjylland

På Geriatrisk Afsnit i Hjørring tager man rutinemæssigt samtale med alle patienter om behandlingsniveauet, og det var vigtigt for projektet også at have en sygehusafdeling med, der gjorde dette – udover de palliative enheder.

Geriatrisk Afsnit, Medicinsk Klinik, Hjørring

I projektperioden opstod der et behov for at finde en sygehusafdeling – ud over de palliative enheder – hvor man rutinemæssigt tager samtale med alle patienter om behandlingsniveauet, og herunder stillingtagen til genoplivningsforsøg ved hjertestop.

Det gør man på Geriatrisk Afsnit i Hjørring, hvor der hos alle patienter afholdes en målsamtale inden for de første to døgn. Her deltager patienten og helst også pårørende, patientens kontaktsygeplejerske og stuegangsgående læge. Dette er ofte en speciallæge, men uddannelseslæger deltager i alle afdelingens funktioner. Uddannelseslægerne har altid mulighed for supervision forud for samtalerne og for opfølgende samtale, hvis det har været svært – eller hvis der er tvivlsspørgsmål.

Her tages stilling til målet for indlæggelsen og meget andet – men også altid behandlingsniveauet.

Oftest er der enighed mellem læge og patient, men udgangspunktet er, at der altid tages beslutning – også selv om patienten måtte være uenig eller tvivlende om ønsker til behandling.

I nedenstående konkrete eksempel var patienten således ikke umiddelbart helt enig – men så bliver der grundigt og nænsomt redegjort for den lægelige beslutning:

“Angiver selv, at det er svært og barskt at blive spurgt om dette, men kan godt forstå, at hun på grund af hendes svære sygdomme og samtidig lave funktionsniveau ikke vil få det godt efter evt. genoplivning, hvorfor hun ikke er kandidat til genoplivning efter hjertestop og heller ikke kandidat til respiratorbehandling.”

(Patienten blev efter endt behandling udskrevet med velfungerende smertebehandling til plejehjemmet, hvor hun døde en måned senere.)

Kontakt

Kontaktperson i Geriatrisk Afsnit:

Ledende overlæge Marianne Metz Mørch, m.moerch@rn.dk

Samarbejde

Klar til samtalen – I god tid har besøgt Geriatrisk Afsnit i Hjørring en enkelt dag og deltaget i morgenkonference, ved patientgennemgang og i en enkelt målsamtale med en patient sammen med læge og sygeplejerske.