Læringsseminarerne er et vigtigt forum for erfaringsudveksling i forbindelse med arbejdet med at udvikle kvaliteten og patientsikkerheden.

13 nye kommuner kan trække på solid erfaring fra I sikre hænder

Fem kommuner har nytænkt arbejdet med kvalitet og patientsikkerhed i ældreplejen i forbindelse med projektet I sikre hænder. Deres erfaringer er nu samlet i et katalog til inspiration for de 13 nye I sikre hænder-kommuner og resten af det kommunale Danmark.

Når 13 nye kommuner nu for alvor går i gang med projektet I sikre hænder, kan de trække på et solidt erfaringsmateriale fra de fem kommuner, der har arbejdet med forbedringer i ældreplejen siden 2013. De 13 nye kommuner mødes 7.-8. februar i Vejle til det første læringsseminar i I sikre hænder, og her vil de blandt andet møde en række kolleger, der har over tre års erfaringsom deltagere i projektet. Desuden udgives et “forbedringskatalog” med formidling af de overordnede erfaringer, suppleret af en række konkrete eksempler på nye redskaber og arbejdsgange, der kan findes på I sikre hænders hjemmeside.

– En af grundtankerne i forbedringsarbejdet er, at man skal lære af hinanden og ‘stjæle’ hinandens ideer i stedet for at begynde forfra hver gang. Erfaringer fra de fem ‘gamle’ kommuner vil betyde, at de nye kommuner kan skyde genvej på en række punkter, siger projektleder Tina Lynge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

Se kataloget

Overordnede erfrainger og konkrete ideer
De fem kommuner startede i projektet I sikre hænder i 2013 har opnået overbevisende resultater. Der er blevet længere imellem nyopståede tryksår og alvorlige medicineringsfejl. Forbedringskataloget formidler de overordnede erfaringer fra de fem ‘gamle’ kommuner, sådan at de nye kommuner har et fundament at bygge på. Formålet med publikationen er at give ledelserne i de nye kommuner en samlet beskrivelse af de delelementer, der har virket, og som har vist sig at have betydning for forbedringsarbejdet på systemniveau.

På I sikre hænders hjemmeside kan ledere og team fra den nye kommuner hente  helt konkrete eksempler på nye  redskaber og arbejdsgange. Et eksempel er fra Sønderborg Kommune, hvor man har indstiftet ‘Månedens’, der uddeles som anerkendelse til medarbejdere, som her gjort en vigtig indsats i projektet. Et andet eksempel er en medicindug og et medicinbord, der er udviklet i Viborg Kommune for at sætte medicinadministrationen i system.

bord

Hent forbedringsideer

Det arbejde, som de nye kommuner står overfor, er et vigtigt skridt på vejen til at sprede sikkerheds- og  forbedringskultur til hele landets ældrepleje. Kompetencer i forbedringsarbejde vil i de kommende år blive centrale i kvalitetsarbejdet i sundhedsvæsenet, idet det nye nationale kvalitetsprogram, der omfatter såvel primær- som sekundærsektoren, bygger på forbedringstankegangen. Det er metoder, som har potentiale til at sikre borgerne ydelser af høj kvalitet,  samtidig med at uhensigtsmæssige arbejdsgange og spild fjernes.

Erfaringsopsamling fortsætter
Selve opskaleringen og overførslen af erfaringer fra fem til 13 nye kommuner er noget, der ikke tidligere er afprøvet i samme skala med forbedringsprojekter. Det er en unik proces, som ikke tidligere er gennemført i Danmark, og som der på verdensplan kun er meget begrænsede erfaringer med.

I sikre hænder vil derfor løbende indsamle erfaringer fra de i alt 18 kommuner (de fem gamle og de 13 nye), som arbejder med forbedringsmetoderne. De succeser, resultater, barrierer og problemer, som kommunerne oplever, vil udgøre et meget værdifuldt erfaringsgrundlag, der både kan bruges internationalt og i høj grad også herhjemme, fx når I sikre hænder og forbedringstankegangen skal skaleres op til alle Danmarks 98 kommuner.

Tilmeld dig I sikre hænders nyhedsbrev

3. februar 2017

I sikre hænderNyheder

Vi kunne desværre ikke finde det ønsket modul