Sikre fødsler blev iværksat i 2012 for at øge sikkerheden på de danske fødesteder. Samarbejdspartnerne bag projektet er Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Pædiatri, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Patientforsikringen, de fem regioner og Danske Regioner.

Erfaringsrapporten har bidrag fra både små, mellemstore og store fødesteder, Hvidovre, Næstved, Odense, Herning-Holstebro og Thy-Mors.

hvh_lone_boye_foto_ulrik_jantzen_web

Mere systematik og bedre samarbejde på landets fødesteder

Mere systematiske arbejdsgange, bedre involvering af de fødende par, opblødning af faggrænser, større patientsikkerhed. Projektet Sikre fødsler har medført forbedringer i den daglige praksis på landets 23 fødeafdelinger, viser en ny rapport ”Erfaringer fra forbedringsarbejdet i Sikre fødsler”.

Læs rapporten: ”Erfaringer fra forbedringsarbejdet i Sikre fødsler”

Rapporten bygger på interview med fem af de fødesteder, der har opnået gode resultater af forbedringsarbejdet. Interviewene viser, at der i forbindelse med Sikre fødsler er udviklet en række nye arbejdsgange, redskaber og metoder, som ikke tidligere har været brugt på fødestederne i samme omfang. Den nye praksis er mange steder blevet rutine, sådan at der arbejdes på en fundamentalt anden måde end før Sikre fødsler.

Lærings- og kvalitetsteam er model for det nye nationale kvalitetsprogram

Projektet er et eksempel på et succesfuldt ”lærings- og kvalitetsteam”, hvor forbedringsteam fra de enkelte afdelinger er indgået i et landsdækkende netværk med udveksling af faglige erfaringer. Den måde at drive kvalitetsarbejde er model for hele det nye nationale kvalitetsprogram, som Danske Regioner i øjeblikket er ved at udmønte i praksis.

”Erfaringerne fra Sikre fødsler bliver vigtig inspiration i det nye kvalitetsprogram. Det er et succesfuldt eksempel på den måde, som regionerne fremadrettet vil arbejde med at skabe forbedringer på”, siger Ulla Astman, der er formand for Dansk Selskab for Patientsikkerhed og samtidig formand for Danske Regioners sundhedsudvalg.

Sikre fødsler er også fremhævet i den netop offentliggjorte økonomiaftale mellem regeringen og Danske Regioner som et af elementerne i en styrket svangreomsorg.

Information ved sengen

Et eksempel på ny praksis på fødeafdelingerne er en tavle, der hænger synligt for alle på fødestuen. Tavlerne indeholder alle vigtige grundoplysninger om den fødende. Formålet med tavlen er, at alle der kommer ind på stuen, hurtigt kan danne sig et overblik over de grundlæggende oplysninger. Tavlen gør det også let for familien at følge med i fødselsforløbet og stille relevante spørgsmål. Ligesom det er let for personalet at informere og involvere familien i næste skridt i fødslen.

Et andet eksempel er såkaldt bedside-overlevering. Når en jordemoder afløser en anden hos den fødende, foregår overleveringen af information ved ”sengekanten”, sådan at det fødende par kan høre med og bidrage.

Fakta

Sikre fødsler blev iværksat i 2012 for at øge sikkerheden på de danske fødesteder. Samarbejdspartnerne bag projektet er Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi, Dansk Selskab for Pædiatri, Jordemoderforeningen, Dansk Selskab for Patientsikkerhed, Patientforsikringen, de fem regioner og Danske Regioner.

Sikre fødsler bestod af to dele, et undervisningsprogram i tolkning af CTG for alle læger og jordemødre på fødestederne, og et systematisk arbejdende læringsnetværk, hvor fødestederne fik undervisning og støtte i at forbedre deres arbejdsgange, blandt andet ved at bruge tre tjeklister (også kaldet ”pakker”) kop-pakken, s-drop-pakken og fødselstjeklisten.

Iltmangel under fødslen kan medføre, at barnet dør eller får alvorlige mentale og fysiske handikap. Og trods generelt høj sikkerhed på landets fødeafdelinger, er der fortsat børn, der kommer til verden med iltmangel på grund af et vanskeligt fødselsforløb. Det stadige arbejde for at øge sikkerheden og forebygge iltmangel, er derfor helt essentielt.

5. juli 2016

Nyheder