Nyt projekt skal skabe ”Sikker sundhed for borgere med demens” – kommuner kan nu søge om at være med

Kommunale enheder kan nu søge om at deltage i et 1-årigt projekt, der har til formål at forbedre patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme. Under det 1-årige projekt vil personalets kompetencer blive styrket i at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre både sundhed og patientsikkerhed for målgruppen.

Af Annelene Højvang Larsen

KL og FOA vil i regi af Fremfærd sætte fokus på at forbedre patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme. Det sker med projektet ”Sikker sundhed for borgere med demens”, som gennemføres i samarbejde med PS! og Nationalt Videnscenter for Demens.

– Borgere med demens er mere udsatte end andre ældre for at udvikle en række sygdomme, og de oplever generelt flere medicinfejl, fordi de tager flere lægemidler, der i kombination kan udgøre en patientsikkerhedsrisiko. Det kræver en særlig indsats at arbejde med denne gruppe af borgere, siger PS!-direktør Inge Kristensen og fortsætter:

– Derfor er det vigtigt at klæde personalet på med de sundhedsfaglige kompetencer, det kræver. Det er godt for borgerne med demenssygdomme, og vi ser, at det også kan øge arbejdsglæden og den faglige stolthed hos medarbejderne at få systematiske arbejdsgange og redskaber til deres vigtige arbejde.

Styrkelse af medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer

Omkring 80.000-90.000 borgere lever i dag med demenssygdomme, og antallet vil være støt stigende mange år fremover. Det estimeres, at ca. 75 % af beboerne på plejecentre har demenssygdomme eller demenslignende symptomer, og mange af disse borgere har samtidig flere kroniske sygdomme.

Den sundhedsfaglige indsats over for borgere med demens er kompleks, da mennesker med demens ikke altid selv er i stand til at varetage egenomsorg og ofte ikke selv er i stand til at indgå i dialogen om deres behov og symptomer.

Det gør det svært for personalet at sikre den rette pleje, omsorg og behandling på rette sted og til det rigtige tidspunkt, så borgerne kan bevare funktionsniveau, helbred og trivsel.

Der er således et behov for at styrke medarbejdernes sundhedsfaglige kompetencer i den kommunale ældrepleje, når det drejer sig om borgere med demens. Det kræver en specifik viden at opspore, identificere og handle på helbredsmæssige problemer og sygdom hos borgere med demens i kommunerne.

Fælles læringstræf og virtuelle statusmøder

I maj 2023 begynder projektet Sikker sundhed for borgere med demens, der har en varighed af 12 måneder.

I løbet af projektet vil der være 5 læringstræf, hvoraf 3 er fysiske og 2 virtuelle. Derudover vil de enkelte enheder have virtuelle statusmøder med PS! undervejs for at sikre fremdrift i arbejdet.

Projektet vil fokusere på at styrke personalets kompetencer i at arbejde målrettet med arbejdsgange og redskaber til at forbedre sundheden og patientsikkerheden for borgere med demenssygdomme.

Det sker med udgangspunkt i en pakke om sundhed og demens – ”Pakke for opsporing og håndtering af fysiske helbredsproblemer hos mennesker med demens” – som er udviklet af Nationalt Videnscenter for Demens og PS! med midler fra Helsefonden.

PS! vil uddanne de deltagende kommuner i forbedringsarbejde, så den opnåede viden om demens og demenssygdomme kan implementeres sikkert og systematisk i arbejdsgange og processer. PS! varetager desuden den daglige ledelse af projektet.

Kommuner kan søge om at deltage – og høre mere på infomøder

Vi søger 10 enheder til at deltage i projektet – det kan være fra plejecentre, rehabiliteringscentre og hjemmeplejen. Derfor inviteres landets kommuner nu til at søge om at være med. Der kan deltage op til 2 enheder fra samme kommune.

Der er 7 kriterier for udvælgelse, heriblandt at kommunen og de deltagende enheder forventes at have en ambition om at arbejde systematisk med at sikre arbejdsgange og processer i arbejdet med borgere med demenssygdomme. Andre kriterier er bl.a. ledelsesopbakning og erfaring med at arbejde med Forbedringsmodellen.

Ansøgningsfrist er den 10. marts kl. 12.

Vi afholder virtuelle informationsmøder den 27. februar og den 2. marts 2023, hvor I kan høre mere om projektet og indholdet i pakken for sundhed og demens.

Tilmeld dig et informationsmøde her

Se slides fra informationsmødet den 2. marts

Læs om projektets indhold og find ansøgningsskemaet her:

Ansøgningsskema (word-dokument)

Invitation til at deltage projektet Sikker sundhed for borgere med demens (pdf)

Projekt- og forløbsbeskrivelse (pdf)

7. februar 2023

Nyheder