Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

Mental sundhed og patientsikkerhed hænger sammen. Systematiske samtaler kan styrke kollegaskabet, som er en vigtig forebyggende faktor. Det er godt for den enkelte medarbejder, men det gør det også lettere at rekruttere og fastholde, ligesom har det har betydning for teamet, patientsikkerheden, organisation, økonomien og ikke mindst patienter og borgere.

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle havde til formål at styrke den mentale sundhed hos medarbejdere i sundhedsvæsenet og give sundhedsprofessionelle bedre redskaber til at klare de psykiske belastninger, som jobbet kan indebære.

I sundhedsvæsenet kommer man som medarbejder ud for mange intense oplevelser og situationer, der handler om liv og død. Det kan medføre stor mental belastning, der kan føre til dårlig trivsel blandt medarbejderne, sygefravær, personaleflugt og risiko for patientsikkerheden.

Målet er, at sundhedspersonalet oplever en mere åben og empatisk kultur, der medvirker til at fremme mental sundhed og øger tryghed og psykologisk sikkerhed.

Fakta om projektet

Bevilling: Velliv Foreningen og Helsefonden

Beløb: Hhv. 1,9 mio. kr og 230.000 kr.

Projektperiode: Oktober 2020 – maj 2022

Projektleder: PS!

Projektpartnere: Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital og Copenhagen Academy for Medical Education and Simulation (CAMES).

Forbedringsforløb på baggrund af viden og erfaringer

På baggrund af den samlede viden og konkrete erfaringer fra første implementering på Herlev Hospital har PS! og CAMES udviklet et generisk forbedringsforløb.

Det kan tilpasses den enkelte organisation, afdeling eller afsnit, som ønsker at arbejde systematisk og vidensbaseret med at forbedre og fastholde et godt psykosocialt arbejdsmiljø.

 

Resultater

En spørgeskemaundersøgelse blev gennemført før og efter implementering. Her viser en sammenligning bl.a., at 1/3 af respondenterne nu taler mere med kollegaer om betydende ting i afdelingen.

1/2 af respondenterne er mere opmærksomme på kollegers behov for at tale om vigtige emner. 1/3 oplyste, at projektet har medført øget kollegaskab i afdelingen.

På et større antal dimensioner i spørgeskemaet, som relaterede til psykologisk sikkerhed og psykosocialt arbejdsmiljø, sås en fremgang (> 5 %-point) efter interventionen, og ingen dimensioner viste en tilbagegang (> 5 %-point).

Rapporter opsamlet efter afholdte støttende, kollegiale samtaler viste, at samtalerne varede mellem 5-10 minutter, samt at baggrunden for samtalerne især var ”samarbejdsrelationer”, ”organisation af arbejdet” og ”svære patientforløb”. I alt 78 % af medarbejderne oplyste, at samtalerne havde haft stor eller meget stor betydning for dem.

Gruppeinterviews med ledere og medarbejdere efter interventionerne havde som gennemgående tema, at deltagelsen i projektet har øget lederes og ansattes opmærksomhed på at spørge ind til hinanden, at lytte og dermed give den støtte, som et flertal fremhævede som yderst positivt.

Godt kollegaskab er en væsentlig forudsætning for mental sundhed hos sundhedsprofessionelle

Tilknytning og fastholdelse af medarbejdere i sundhedsvæsenet er en af tidens store udfordringer. Samtidig har medarbejdernes mentale sundhed stor betydning for den kvalitet og patientsikkerhed, borgere og patienter oplever.

Projektet Mental sundhed for sundhedsprofessionelle viser, hvordan systematik, ledelse og metoder som støttende, kollegiale samtaler og defusing kan styrke kollegaskabet, som er en vigtig forebyggende faktor.

Konference: Mental sundhed og patientsikkerhed - hvordan får vi begge dele?

Den 2. februar 2023 har du mulighed for at blive klogere på sammenhængen mellem mental sundhed for personalet og patientsikkerhed.

På konferencen kan du bl.a. opleve Dorthe Crüger, koncerndirektør i Region Hovedstaden, fortælle om visionen for at arbejde med mental sundhed for medarbejderne, samtidig med at vi højner patientsikkerheden.

Glæd dig også til Michael West, professor og fellow hos The King’s Fund. Michael West har stor erfaring inden for krydsfeltet mellem at forbedre både medarbejdernes trivsel og kvaliteten af plejen.

Materialer: To typer samtaler

Projektet har anvendt og videreudviklet to kendte redskaber – to forskellige typer samtaler – som er bygget på psykologiske teorier og erfaringer.

Du kan downloade materialerne herunder.

Læs nyhed: Særlige samtaler med kolleger fremmer trivsel og styrker patientsikkerhed

Støttende, kollegial samtale

Den støttende, kollegiale samtale er en kort samtale på ca. 5-10 minutter om det, der brænder på. Det er en samtaleform, hvor det er vigtigt, at den ene forholder sig aktivt lyttende, mens den anden fortæller. Samtalen har en uformel karakter og kan finde sted, mens man bevæger sig fra A til B.

Defusing

Defusing er en fortrolig, opfølgende samtale mellem medlemmer af et team eller i en afdeling, og den kan vare mellem 5 og 30 minutter. Defusing finder sted højst 24 timer efter en konkret situation, der har ramt og rystet. Den har bl.a. til formål at få et fælles billede af forløbet og afdække, om der er brug for opfølgning eller en timeout, hvilket kan have betydning for patientsikkerheden. Ledelsen bør informeres om, at der har fundet en defusing sted.

Hvad har du behov for i relation til mental sundhed i afdelingen?

I forbindelse med en temadag blev medarbejderne på Afdelingen for Bedøvelse, Operation og Intensiv Behandling på Herlev Hospital bedt om bud på deres behov i relation til mental sundhed på afdelingen.

Besvarelserne blev opsamlet via Mentimeter.

Billede

Mental wellbeing of healthcare professionals

The aim of the project is to improve the patient safety culture and the psychosocial work environment in the Anaesthetic, surgery and intensive care department of an hopsital in the capital region of Denmark.

We aim to achieve this by developing a coherent set of guidance and instructions, along with concrete tools to prevent and reduce the degree and duration of mental strain when it occurs for the healthcare professionals working in the department.

Download the project description

Jacob Nielsen

Konsulent, overlæge / Advisor, Med.Sc.D.

Patientsikkerhed i praksis, Mental sundhed for sundhedsprofessionelle

T

(+45) 22150918

Læs mere her

Simon Tulloch

Chefkonsulent / Senior Advisor

Patientsikkerhed og forbedringsarbejde i sundhedsvæsenet med fokus på psykologisk sikkerhed og forandringspsykologi

T

(+45) 20204392

Læs mere her