#PSugen - Sammen om at forbedre sundhedsvæsenet

Formålet med den internationale patientsikkerhedsuge er at dele viden og metoder mellem sundhedsprofessionelle, der kan fremme patientsikkerheden.

Den årligt tilbagevendende begivenhed er et initiativ, som Institute for Healthcare Improvement (IHI) har været og er medudvikler af.

I 2023 markeres ugen den 12.-18. marts (uge 11).

Læs mere om Patient Safety Awareness Week hos IHI

Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!) indgår i et strategisk partnerskab med IHI og er en aktiv del af ugen. Internationalt er forskellige lande aktive i patientsikkerhedsugen på forskellige måder.

I patientsikkerhedsugen ønsker PS! at fremhæve gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed, og pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

Vi opfordrer alle sundhedsvæsenets ildsjæle og aktører til at byde ind og være med til at sprede viden, bl.a. via hashtagget #PSugen på de sociale medier.

Læs om #PSugen 2022: Vi fejrer patientsikkerhedsugen

PSugen 2022: Vigtige dagsordener

I 2022 blev den internationale patientsikkerhedsuge markeret den 13.-19. marts (uge 11), hvor Dansk Selskab for Patientsikkerhed valgte at markere ugen ved at fremhæve fem store dagsordener inden for patientsikkerhed i Danmark. Hver dagsorden blev koblet sammen med et forslag til en konkret praktisk løsning, som kan hjælpe til at fremme patientsikkerheden inden for det område.

Vi opfordrede alle til at hjælpe os med at markere den internationale patientsikkerhedsuge ved at dele svar på følgende spørgsmål på de sociale medier via hashtagget #PSugen.

Hvad, mener du, er en vigtig dagsorden inden for patientsikkerhed lige nu? Og hvad kan vi gøre for at fremme patientsikkerheden inden for det område?

Sammenhæng på tværs af sektorer

Det er vigtigt for borgere og patienters sikkerhed, at der er sammenhæng mellem sektorerne i sundhedsvæsenet, så vi undgår tab af information, at der opstår fejl, og at borgerne/patienterne føler sig utrygge i deres forløb.

Vil du vide mere om, hvordan der kan etableres gode sammenhængende patientforløb på tværs af sektorer, så læs slutrapporten fra projekt Sikker Sammenhæng, hvor vi har samlet metoderne og erfaringerne fra projektet.

Find rapporten her

Tidlig opsporing og forebyggelse af indlæggelser

Der kan være store fordele for de ældste borgere ved tidlig opsporing af forringet helbredstilstand og nedsat funktionsevne. Ved at opspore tidligt og forebygge kan man reagere på ændringer i habitualtilstanden hos borgeren og dermed forebygge forværring og yderligere svækkelse af helbredstilstanden eller tab af funktionsevne – i sidste ende kan tidlig opsporing bidrage til at forebygge hospitalsindlæggelser.

I forbedringsprogrammet I sikre hænder, som over en tredjedel af landets kommuner har deltaget i, er et af indsatsområderne Tidlig opsporing.

Du kan læse mere om indsatsen og finde konkrete redskaber her

Medicinfejl er årsag til flest utilsigtede hændelser

Et stort patientsikkerhedsproblem er medicinfejl. De udgør størstedelen af de rapporterede hændelser i rapporteringssystemet for utilsigtede hændelser.

Der er derfor stor grund til at arbejde med medicinsikkerhed. I projekt Medicinsikre botilbud er formålet er at højne sikkerheden for borgere på botilbud i forbindelse med håndtering af borgernes medicin. Rent praktisk er målet at reducere antallet af medicinfejl.

Læs om metoderne i og find redskaber fra projektet på denne side

Arbejdsmiljø og patientsikkerhed

Når den sundhedsprofessionelle er mentalt ude af balance, kan det have negative konsekvenser for den enkelte, teamet, organisationen og økonomien. Og i sidste ende for patientsikkerheden.

Projektet Mental Sundhed for Sundhedsprofessionelle (MeSu) har siden 2020 arbejdet med forskellige konkrete måder at forebygge, at de daglige oplevelser sætter sig fast. Bl.a. med de to typer samtaler: Den støttende, kollegiale samtale og defusing.

Læs om de to typer samtaler

Emotionel skade

Historisk set har rapporteringen af utilsigtede hændelser og fokus for patientsikkerhedsarbejdet været centreret om fysiske skader. Men det er også vigtigt at se på de emotionelle skader, som borgere og patienter kan blive udsat for i deres møde med sundhedsvæsenet. Dårlig kontakt kan gøre, at den enkelte ikke opsøger sundhedsvæsenet.

Vil du vide mere om emotionel skade og dets betydning for patientsikkerhed? Så læs artiklen fra BMJ Journal:

”Emotional harm from disrespect: the neglected preventable harm”

PSugen 2021: Patientsikkerhed under pres?

PS! valgte i 2021 at markere patientsikkerhedsugen ugen under overskriften: Patientsikkerhed under pres?

Et år med coronavirus har presset sundhedsvæsenet, men er patientsikkerheden også under pres? Og hvordan kan man arbejde med patientsikkerhed under pres?

PS! fremhævede i løbet af ugen gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed. Vi ønskede at pege på gode løsninger, inspirere og komme med praktiske handlemuligheder.

PSugen 2021

PSugen: Under pres ser vi strukturerne tydeligere

PS!-formand Karin Friis Bach skriver i sit blogindlæg: I uge 11 markeres den internationale patientsikkerhedsugen over hele verden. PS! markerer ugen under overskriften: ”Patientsikkerhed under pres?” og vil i løbet af ugen dele gode eksempler på, hvordan der er arbejdet med patientsikkerhed under coronapandemien, og hvordan den måske ligefrem har givet anledning til fornyelse.

Medarbejdernes tryghed er vigtig for patienternes sikkerhed

På Regionshospital Nordjylland har de under COVID-19-pandemien haft ekstra fokus på medarbejdernes tryghed, da den er afgørende for patientsikkerheden. De har blandt andet sikret klare rammer omkring coronaberedskabet og oprettet et psykosocialt beredskab til medarbejderne.

 

Skotsk rapport ser genåbningen som en chance for fornyelse af sundhedsvæsenet

Sundhedsvæsenet skal nu til at genetablere sig efter det første år med COVID-19-pandemien, og det giver en unik chance for at gentænke, redesigne og forny sundhedsvæsenet, så det i højere grad imødekommer befolknings ønsker og behov. Det er budskabet i en ny rapport Health, Wellbeing and the COVID-19 Pandemic: Scottish Experiences and Priorities for the Future, som er et oplæg til den skotske regering.

En pandemi kan ikke rykke ved et sikkert hygiejnesystem: ”Jeg var helt rolig”

En veletableret hygiejneorganisation er årsagen til, at Lolland Kommune var rustet til COVID-19-opgaven og i stor udstrækning har kunnet holde COVID-19 ude af plejehjemmene. Siden 2013 havde en hygiejnesygeplejerske nemlig sikret gode arbejdsgange på plejehjemmene. God hygiejne forhindrer også andre smitsomme sygdomme, vira og infektioner i at brede sig mellem borgerne.

 

SKOP: Fremtidens sundhedspersonale skal rustes til arbejde i et sundhedsvæsen under pres – de gode vaner etableres allerede under uddannelse!

Sundhedsstuderende skal lære forbedringsmetoder, og de skal trænes i at drage omsorg for sig selv og hinanden. På den måde er de bedre rustet til at arbejde i et sundhedsvæsen, der under tider er under pres. Det skriver flere studerende fra Studerende for Kvalitet og Patientsikkerhed (SKOP).

Robusthed og det basale har sikret arbejdet med patientsikkerhed under COVID-19

På akutmodtagelsen på Sygehus Lillebælt og i Aarhus Kommune har de under COVID-19-pandemien fortsat arbejdet med patientsikkerhed. Det er kun lykkedes så godt, fordi de har haft en robust patientsikkerhedsorganisation og styr på det basale.

– Vi glemte ikke kvaliteten. Vi stoppede ikke alt patientsikkerhedsarbejde, for det er lige så vigtigt i en krisesituation, som i en fredstid, siger kvalitetschef i Aarhus Kommune Elin Kallestrup.

Patientambassadør: COVID-19 har givet gode erfaringer med telemedicin, som vi skal lære af

Coronapandemien har medført en af de største og hurtigste omlægninger af behandling, patienter har set i generationer. Muligheden for opfølgning af behandling på afstand giver en fleksibilitet, men der er også erfaringer, vi skal lære af, så vi kan forbedre brugen af telemedicin. Det skriver  Tobias Bøggild-Damkvist, der patientambassadør hos PS!, i et blogindlæg i anledning af PSugen.

Billede

PSugen 2019: Hvad er patientsikkerhed for dig?

I #PSugen 2019 satte vi sammen med bestyrelsen fokus på, hvad patientsikkerhed er og kan. Det gjorde vi bl.a. på Twitter, hvor vi delte billeder af bestyrelsesmedlemmer, der svarede på: “Hvad er patientsikkerhed for dig?”

Samtidig opfordrede vi alle til at svare på spørgsmålet selv og dele det under hashtagget #PSugen.

Billede
Billede
Billede
Billede
Billede
Billede

#PSugen sætter fokus på den enkeltes perspektiv

– Vi er mange, der har en stor aktie i patientsikkerhed. Vi har det, når vi selv er patienter. Når vi er pårørende. Og mange af os har det i kraft af vores arbejde.

Sådan sagde direktør Inge Kristensen i forbindelse med #PSugen 2019, hvor PS! fokuserede på de mange forskellige aspekter af patientsikkerhed ved at spørge: Hvad er patientsikkerhed for dig?

Interview med direktør Inge Kristensen

PSugen 2017

I samarbejde med bestyrelsen markerede Dansk Selskab for Patientsikkerhed #PSugen i 2017 ved at sætte fokus på følgende fem temaer i relation til patientsikkerhed:

Medicinfejl, Dialog, Pårørende, Tryksår og Psykiatri.

Billede
Billede
patientsikkerhed

Borgere og patienter skal opleve tryghed, effektivitet og sammenhæng – hele tiden og for alle

Annelene Højvang Larsen

Kommunikationschef / Head of Communications

Presse, strategisk kommunikation, kampagner, sociale medier, kommunikation i forbedringsarbejde, borgerinvolvering

T

(+45) 25219593

Læs mere her