Barrierer og strategier for involvering af patienter i patientsikkerhedsarbejde

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Når der foretages patientsikkerhedsundersøgelser, kerneårsagsanalyser og andre former for analyser af utilsigtede hændelser, er det sjældent, at patienterne selv kommer til orde i forhold til den hændelse, der er sket. Dette såvel om patienten selv er klar over, at der har været en hændelse eller ej, og om denne hændelse havde konsekvenser for patienten eller ej.

I et nyt studie bliver der set nærmere på dette fænomen – hvilke barrierer er der for at inddrage patienten, og hvilke mulige gevinster vil der kunne være hvis patienten gav sit syn med på sagen, og de mulige løsninger.

Studiet er en litteraturgennemgang, hvor mere end 10.000 artikler og studier er gennemgået med henblik på at finde frem til dem, der gjorde brug af patientinddragelse i forbindelse med undersøgelse og analyse af patientsikkerhedsbrister. Seks artikler blev fundet egnede til at indgå i den videre proces, vedrørende identifikation af barrierer og strategier til at overkomme disse barrierer.

Tre niveauer

Problematikken anskues fra patientniveau, klinisk niveau og systemniveau.

Det kan fx være en barriere, at det er følelsesmæssigt belastende for patienten at deltage i analysen, eller patienten kan være bange for at deltage på grund af dårligt kendskab til sundhedsvæsenets sprog.

På klinisk niveau kan det være en barriere, at det involverede personale føler sig udsat som ”second victim”, og at skyldfølelsen forstærkes, når patienten deltager. Klinikere kan desuden være tilbageholdende med at dele informationer og ”afgive magt” til patienten.

På systemniveau kan det fx være mangel på økonomi og ressourcer til at skabe de nødvendige rammer for involvering af patienterne, og frygt for at pådrage sig erstatningsansvar.

Litteratur:

Busch, Isolde Martina MSc?; Saxena, Ankita MD†; Wu, Albert W. MD, MPH‡ Putting the Patient in Patient Safety Investigations: Barriers and Strategies for Involvement, Journal of Patient Safety: August 2021 – Volume 17 – Issue 5 – p 358-362
doi: 10.1097/PTS.0000000000000699

https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Abstract/2021/08000/Putting_the_Patient_in_Patient_Safety.4.aspx


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

8. september 2021

Fagligt NytNyheder