Opskrift fra amerikansk hospital: Sådan udvikles patientsikkerhedskultur ved at engagere lægerne

FAGLIG ORIENTERING

Af Christian Vestergaard, læge, Dansk selskab for Patientsikkerhed

Udvikling og integrering af en patientsikker kultur, kan alle nok blive enige om, er ønskværdigt, og noget, som alle organisationer i sundhedsvæsnet arbejder med i en vis udstrækning. Men hvordan man bedst tilskynder udviklingen af en sådan kultur, og hvad dette kan have af betydning for såvel læring og utilsigtede hændelser, kan være sværere at få greb om.

Ved Children’s Hospital of Pittsburgh har de gennem det seneste årti haft fokus på at udvikle og optimere en patientsikker kultur via deres fastansatte læger. Derudover har de været så venlige at sætte deres metode ’på formel’ således, at andre organisationer kan kigge dem over skulderen og dermed drage inspiration og nytte af deres arbejde. Opskriften på, hvordan læger kan engageres i patientsikkerhed, er offentliggjort i en artikel i Journal of Patient Safety.

Motivation for engagement i organisationsforbedringer

Fastansatte læger udgør et reservoir af læringsmuligheder for organisationen, da de ikke blot har den kliniske erfaring, men også har arbejdet i diverse kliniske rammer, på forskellige afdelinger og organisationer. Motivation for, at de engagerer sig og får en stemme i udviklingen af en patientsikker kultur, er derfor vital.

I artiklen oplistes flere metoder hvorpå engagement og fokus kan styrkes, herunder fokus fra ledelsen, dagligt fokus ved stuegang, og månedlige drøftelser om udfordringerne vedrørende patientsikkerheden på afdelingslæge/overlægeniveau.

Men en patientsikker kultur fremkommer ikke blot gennem ledelse og drøftelser på seniorniveau. Kulturen skal forplante sig gennem de fastansatte læger og bør med fordel indgå som rutine, både i den formelle og mere uformelle daglige uddannelse af yngre kollegaer. Hertil beskrives det, hvorledes fora for yngre læger internt på afdelingen kan være med til nedbryde barriererne for at tale om fejl, på såvel individuelt som systemniveau.

 Gør resultaterne af arbejdet synligt

Data og statistik er vigtige redskaber for at kunne følge resultaterne af et øget fokus og en øget indsats, også indenfor patientsikkerhedskultur.

Ved Children’s Hospital of Pittsburgh, oplærte de såvel fastansatte, som yngre læger i at benytte sig af UTH- systemet, med et særligt fokus på ikke kun at rapportere hændelser, der medførte skade, men også hændelser, som havde potentiale for at medføre skade. Antal rapporterede hændelser fra læger blev opgjort på månedlig basis.

Ligeledes blev antallet af alvorlige patientskader som følge af en række procedurer fulgt på månedligt plan. Som eksempler kan nævnes antallet af infektioner som følge af centralt venekateter, lungebetændelser som følge af respiratorbehandling og venøse tromboembolier.

Data viste, at ikke kun blev antallet af rapporterede utilsigtede hændelser øget signifikant, men antallet af alvorlige patientskader faldt også signifikant over en fireårs periode.

Forfatterne konkluderer, at involveringen af fastansatte og yngre læger i at opbygge en patientsikker kultur er en udfordrende, men vigtig bestræbelse. Forfatterne håber, at modellen, som de præsenterer, kan fungere som inspiration og udgangspunkt for andre organisationer i deres arbejde med at opbygge og integrere en patientsikker kultur.

Flere af de i artiklen præsenterede tiltag er allerede integreret en lang række af steder i det danske sundhedsvæsen. Men der er til trods for dette fortsat udviklingsmuligheder, og denne artikel kan være med til at belyse, hvor man kan eller bør sætte ind i den videre organisatoriske udvikling for etableringen af en bæredygtig patientsikkerhedskultur.

Litteratur:

Fox, Michael D. MD?,†; Bump, Gregory M. MD; Butler, Gabriella A. RN§; Chen, Ling-Wan MS?; Buchert, Andrew R. MD Making Residents Part of the Safety Culture: Improving Error Reporting and Reducing Harms, Journal of Patient Safety: August 2021 – Volume 17 – Issue 5 – p e373-e378 doi: 10.1097/PTS.0000000000000344

https://journals.lww.com/journalpatientsafety/Fulltext/2021/08000/Making_Residents_Part_of_the_Safety_Culture_.11.aspx


Fagligt Nyt om patientsikkerhed er et nyhedsbrev, der udgives af Dansk Selskab for Patientsikkerhed, PS!, og udkommer ca. 6 gange årligt. Det formidler nyt om de seneste nationale og internationale forskningsresultater, begivenheder, trends og meninger inden for patientsikkerhed. Mere Fagligt Nyt

8. september 2021

Fagligt NytNyheder