En række myndigheder og organisationer går nu sammen om programmet Medicin uden skade.

Samlet dansk indsats for at undgå medicinfejl

Den danske del af WHO Projektet ’Medicin uden skade’ blev lanceret 21. marts med bred opbakning fra det samlede danske sundhedsvæsen. Ambitionen er at øge patientsikkerheden ved medicinering.

Der skal gøres en ekstra indsats for at øge sikkerheden omkring lægemidler og medicinering i Danmark. Derfor er en række myndigheder og organisationer nu gået sammen om programmet Medicin uden skade. Målet er at nedbringe forekomsten af alvorlige medicinskader i Danmark. Programmet udspringer af WHO’s globale initiativ Medication Without Harm, der har til formål at halvere mængden af medicinfejl på verdensplan inden 2022. Det vil ikke alene øge patientsikkerheden væsentligt, men der er også mange penge at spare for sundhedsvæsenet ifølge en OECD rapport fra 2017.

Styrelsen for Patientsikkerhed og Dansk Selskab for Patientsikkerhed koordinerer indsatsen i fællesskab. Programmet blev lanceret i Apotekerforeningens lokaler 21. marts 2018.

”En stor del af de hændelser, der rapporteres fra sundhedsvæsenet, er medicinhændelser. Det er fejl, som kan have alvorlige konsekvenser og resultere i indlæggelser og genindlæggelser. I nogle tilfælde dør patienten. Mange af hændelserne sker på grund af fejl, der kunne forebygges, og det koster samfundet dyrt. Der er derfor et stort potentiale i at øge patientsikkerheden i Danmark via en koordineret indsats,” siger Anne-Marie Vangsted, Direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed.

“Medicin fylder meget i vores liv”

”Det er på tide, at vi får bragt alle gode ideer og kræfter i spil, så vi kan få gjort noget effektivt ved problemerne. Derfor er jeg rigtig glad for at Medicin uden Skade får bred opbakning fra hele det danske sundhedsvæsen,” siger Inge Kristensen, Direktør i Dansk Selskab for Patientsikkerhed.

”En million danskere bruger mere end fem slags receptpligtig medicin på et år. Det er klart, at når man skal holde styr på så mange forskellige lægemidler, så stiger risikoen for, at der sker en fejl i medicineringen. Derfor glæder vi os over at være vært for lanceringen af Medicin uden skade, som kommer til at styrke medicinsikkerheden fremover”, siger Anne Kahns, formand for Danmarks Apotekerforening, der er vært ved lanceringen af Medicin uden skade og medlem af programkomiteen.

Formålet er at indkredse løsninger

Programkomiteen for Medicin uden skade, som har repræsentation fra en lang række interessenter i sundhedsvæsenet, er enige om, at projektet ikke har til formål at opfinde nye dybe tallerkner. Snarere er opgaven at lave en kortlægning af, hvor fejlene typisk sker og derefter indkredse løsninger, som fungerer i praksis, samt koordinere udbredelsen af og skabe synergier mellem de tiltag, der har vist sig at være effektive. Forhåbningen er, at Medicin uden skade bliver en katalysator for nye samarbejder på medicinsikkerhedsområdet.

WHO har udpeget tre særlige indsatsområder, som også vil være omdrejningspunkter i det danske program.

 • Polyfarmaci

Når en patient får mange forskellige lægemidler i kombination, er det ofte vanskeligt at vide, hvad effekt og bivirkninger er, og hvordan lægemidlerne påvirker hinanden indbyrdes.

 • Overgange

Når en patient skifter mellem afdelinger eller sektorer, øger det risikoen for fejl i medicineringen.

 • Risikosituationer

Nogle lægemidler kan være mere risikable i bestemte situationer, fx insulin, morfin og blodfortyndende behandling.

Foruden programkomitéen er der nedsat en referencegruppe med faglige eksperter i medicinsikkerhed. Referencegruppen mødes første gang 21. marts 2018 for at diskutere, hvordan man identificerer de mest effektive interventioner, og hvordan man kan måle tiltagenes effekt.

 

Fakta:

Om det danske program Medicin uden skade:

Følgende myndigheder og organisationer er med i programkomitéen for Medicin uden skade:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Lægemiddelstyrelsen
 • Danske Regioner
 • Danmarks Apotekerforening
 • Danske patienter
 • KL
 • Lægeforeningen
 • Dansk Sygeplejeråd
 • PharmaDanmark
 • FOA
 • Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM)
 • Dansk Selskab for Patientsikkerhed
 • Styrelsen for Patientsikkerhed.

 

Om WHO-initiativet:
Medication without Harm er den tredje verdensomspændende Patient Safety Challenge, WHO har lanceret. Temaerne for de to første WHO-udfordringer var Clean Care is Safer Care (2005) og Safe Surgery Saves Lives (2008).
Medication without Harm ledsages af en kampagne, der skal øge opmærksomheden på medicinsikkerhed blandt sundhedspersonale, borgere, patienter og pårørende. Kampagnen har tre opfordringer (Call to Action): Know! Check! Ask!, som for patienter/borgere kunne oversættes til ”Kend din medicin”, ”Check din medicin”, ”Spørg om din medicin”.
WHO stiller en række kampagnematerialer – herunder en lille kampagnevideo – til rådighed på hjemmesiden: http://www.who.int/patientsafety/medication-safety/campaign/en/

Brud på patientsikkerheden koster dyrt – men forebyggelse betaler sig:
Ifølge en OECD-rapport fra 2017 er det ca. 15 % af udgifterne i sundhedsvæsenet i de mest udviklede af verdens lande, der går til at håndtere konsekvenser af brud på patientsikkerheden. OECD-rapporten viser imidlertid også, at det er langt billigere at gribe ind over for forebyggelige fejl end at skulle håndtere konsekvenserne af disse.

https://gammel.patientsikkerhed.dk/oecd-utilsigtede-haendelser-sluger-15-sundhedsvaesenets-budget/

Om Styrelsen for Patientsikkerhed
Styrelsen for Patientsikkerhed blev etableret i 2015 og arbejder for, at det skal være trygt at være patient. Styrelsens opgave er at forebygge fejl i sundhedsvæsenet – blandt andet ved hjælp af tilsyn med behandlingsstederne. Styrelsen arbejder for at fremme et sikkert og lærende sundhedsvæsen.
https://stps.dk/da/om-os/maal-og-opgaver/mission,-vision-og-vaerdier/

Om Dansk Selskab for Patientsikkerhed (PS!)
Dansk Selskab for Patientsikkerhed er en selvstændig organisation, som arbejder for at fremme patientsikkerheden i det danske sundhedsvæsen. Vores afsæt er et moderne og personcentreret patientsikkerhedsbegreb. Med PS! er mange gode kræfter gået sammen. Alle relevante parter – patientforeninger, sundhedspersonale, apoteker, medico- og medicinalindustrien, kommuner og regioner – er repræsenteret i vores bestyrelse.

https://gammel.patientsikkerhed.dk/om-os/

Om Danmarks Apotekerforening

Danmarks Apotekerforening er apotekernes arbejdsgiver- og brancheorganisation. Foreningen varetager apotekernes faglige interesser.

https://www.apotekerforeningen.dk/om-os/om-foreningen

 

19. marts 2018

Nyheder